zavřít článek

3. Právní forma eshopu, DPH

Už víte, co budete prodávat, máte nápad a nyní je potřeba ujasnit si, jak to bude s DPH, a dát tomu nějakou tu „štábní kultůru“. Stojíte před rozhodnutím, zda být plátce či neplátce DPH a jakou právní formu vašemu podnikání dát. V zásadě máte několik možností. Zkusme se na ně podívat.

Podnikání s živnostenským oprávněním

Jedná se o nejjednodušší formu podnikání. U drtivé většiny typů podnikání na internetu vám postačí živnostenské oprávnění na živnost „Maloobchodní prodej“. Jde o volnou živnost, tedy není potřeba dokládat žádná osvědčení o odbornosti či něco podobného.

K zařízení živnostenského oprávnění budete potřebovat

 • 1000 Kč jako poplatek živnostenskému úřadu,
 • doložit splnění všeobecných podmínek pro živnostenské oprávnění (stáří minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost - tu si úřad ověří sám),
 • vyplnit Jednotný registrační formulář (umožní vám ohlásit živnost, registrovat se na daň z příjmu osob, registrovat se na zdravotní i na sociální pojištění; zároveň také, pokud je to pro Vás vhodné/výhodné/potřebné, umožňuje provést registraci na plátce DPH, silniční daň, nemocenské pojištění a na daň z nemovistotí).

Všechny výše uvedené registrace provedete na Živnostenském úřadě, který Vám následně vystaví výpis ze živnostenského rejstříku, který nyní nahrazuje dřívější živnostenský list. Nemusíte tak na nic čekat a můžete začít podnikat ještě týž den, kdy oprávnění vyřizujete.

Za hlavní nevýhodu podnikání na živnostenské oprávnění lze považovat, že jakožto živnostník ručíte za své podnikání celým svým majetkem. Pokud tedy budete podnikat v oboru, kde je poměrně velká šance, že se něco nepodaří, zkuste zvážit jinou formu (například společnost s ručením omezeným, kde ručíte „jen“ do výše souhrnu nesplacených částí vkladů do společnosti).

Dále pak musíte počítat s tím, že jako živnostník budete za sebe (a případně za své zaměstnance) platit sociální a zdravotní pojištění.

Nicméně běžná živnost je u většiny podnikání (zvláště v jeho počátku) dobrá varianta. Není nákladné ji získat, jde to velmi rychle a můžete začít prakticky okamžitě.

Společnost s ručením omezeným

Jde o pravděpodobně nejpraktičtější formu podnikání na internetu. Získat společnost s ručením omezeným lze v zásadě dvěma způsoby.

Založení nové společnosti

V případě, že chcete mít jistotu, že vaše společnost nefiguruje na žádných seznamech dlužníků a podobně, je nejvhodnější řešení založit si novou společnost. Založení společnosti není zas tak náročný úkon, je potřeba zajistit živnostenské listy na všechny aktivity nové společnosti, výpisy z rejstříku trestů a potvrzení o bezdlužnosti z finančního úřadu všech společníků, dále pak navštívit notářskou kancelář pro vypracování společenské smlouvy. Nakonec (většinou notář) vše odešle na obchodní soud, kde po zaplacení základního kapitálu (v současné době je to 1,- Kč) na bankovní účet banky, dojde k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Založení vlastního s.r.o. vyjde na 6 až 10 tisíc korun (pokud to děláte vlastními silami), nebo můžete využít služeb společností či advokátů, kteří se tomuto věnují (pak to může vyjít na 10 – 20 tisíc, záleží, jakou společnost vyberete).

Koupě již existující společnosti

Tato forma pořízení s.r.o. je rychlejší, než založení nové společnosti a je s ní spojeno i méně papírování. V případě, že se pro tuto formu rozhodnete, doporučuji prověřit IČ firmy ve všech možných rejstřících, zda není vedena jako dlužník či nemá závazky vůči jiným subjektům.

Pokud vám prodej bude zprostředkovávat společnost, většinou dává „garance čistoty společnosti“ – tedy osvědčení o tom, že společnost nefiguruje jako dlužník.

Náklady na nákup společnosti se zpravidla pohybují mezi 15 a 30 tisíci korunami.

Ručení u s.r.o.

V případě, že se firma dostane do potíží, za hlavní výhodu s.r.o. lze považovat, že společnost odpovídá za své závazky „jen“ do výše svého majetku.

Akciová společnost

V internetovém obchodování nejde o zcela běžnou formu podnikání. Zpravidla ji řeší jen velké subjekty a internetové obchody, pro které již s.r.o. není dostačující.

Jiné právní formy

Pro podnikání na internetu nejsou další formy podnikání příliš vhodné. Může jít například o sdružení fyzických osob, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost. Pro podnikání na internetu – tedy pro internetové obchody se to však příliš nehodí.

Jakou právní formu tedy zvolit?

 • Nejjednodušší cesta je zvolit formu živnostenského listu. Je to nejrychlejší a do začátku dostačující,
 • Někdy během prvního roku, když se eshop začne rozjíždět, je vhodné začít přemýšlet o transformaci na s.r.o,
 • Založení s.r.o. je poměrně snadné a rychlé,
 • Více informaci informací o právních a daňových náležitostech naleznete na portálu jakpodnikat.cz.

Máte vybráno jakou právní formu zvolíte? Pojďme probrat další klíčovou právní oblast a tou je DPH.

Důležité skutečnosti o DPH

 • DPH tvoří jeden z nejdůležitějších příjmu státního rozpočtu,
 • Má nestálou hodnotu, často dochází ke změně sazeb,
 • Aktuální sazby: snížená 15 %, druhá snížená 10 %, základní sazba 21 %,
 • Plánuje se sjednocení sazby na 17,5 %.

Pro koho je registrace k DPH povinná?

Pokud začínáte podnikat, zcela jistě plátcem DPH nejste. Kdo je plátcem daně z přidané hodnoty podrobně popisuje §94 zákona o DPH. Povinně se plátcem DPH stanete až poté, co:

 • Překročíte v intervalu po sobě jdoucích 12 měsíců (nejedná se tedy o kalendářní rok, ale o samotný časový interval) obrat 1 mil. Kč,
 • Jste členem ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH,
 • Nabydete majetku privatizací nebo prodejem podniku,
 • Pokračujete v činnosti po zemřelém plátci,
 • Přijmete služby od zahraniční osoby registrované k DPH jinde než v ČR, která nemá v ČR provozovnu, případně od osoby, která nemá v EU sídlo, místo podnikání, provozovnu, místo pobytu ani místo, kde se obvykle zdržuje, i když není registrována k DPH,
 • Poskytnete služby v jiném členském státě, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby a z dalších důvodů uvedených v § 94 zákona o DPH.
 • Přihlášení k registraci je třeba provézt na příslušném finančním úřadu u správce daně.

Dobrovolná registrace plátce DPH   

Je dobré si spočítat, zda se vám náhodou nevyplatí se k DPH přihlásit. Můžete se totiž zaregistrovat jako plátce DPH dobrovolně, což může být vhodné, pokud jsou mezi vašimi zákazníky významnější firmy - plátci DPH. Co vám z registraci k plátcovství plyne za povinnosti?

 • Doporučuji si najmout účetní, než se snažit ušetřit pár korun a riskovat příchod kontroly a poté vysoké pokuty,
 • Jako plátce DPH jste povinni vést evidenci k DPH viz. zákon 235/2004 sb. O dani z přidané hodnoty § 100.

Zákon nespecifikuje, které doplňují informace musí FÚ při dobrovolné registraci požadovat. Většinou se však může jednat o doložení například nájemní smlouvy na sídlo společnosti či provozovnu, smlouvu o bankovním účtu, podrobnější rozpis činností, uvedení klíčových zákazníků a dodavatelů, předložení již vystavených faktur, podnikatelský záměr apod. Obecně se dá říct, že je čistě na vás, abyste prokázal důvěryhodně, že uskutečňujete nebo budete uskutečňovat zdanitelné plnění.

Identifikovaná osoba

Novela zákona o DPH z 1.1.2013 značně ulehčila práci podnikatelům, kteří řeší Google reklamu. Dříve, když jste si zaplatili reklamu na Googlu (AdWords) nebo Facebooku, a nebo naopak měli z těchto reklam příjmy (AdSense), stávali jste se automaticky plátci DPH a tu museli odvádět z celého vašeho obchodování bez rozdílu. Nyní však díky institutu Identifikované osoby k DPH odvádíte DPH pouze z obchodů s Googlem, Facebookem a dalšími zahraničními firmami, vašich ostatních tuzemských obchodů se odvod DPH nedotkne.

Identifikovanou osobou k DPH se stáváte, když:

 • Zakoupíte v jednom kalendářním roce zboží či službu v ceně nad 326 000 Kč - počítáno bez cizí DPH (§ 6f Zákona o dani z přidané hodnoty) z členských států EU,
 • Přijmete služby od osoby, která není usazena, nebo nemá provozovnu v tuzemsku, např. zadání reklamy AdWords nebo Facebooku (§ 6h Zákona o dani z přidané hodnoty),
 • Poskytnete služby s místem plnění v jiném státě EU, např. reklamy Google AdSense na vlastním webu,
 • Identifikovanou osobou se ve výše uvedených případech stáváte ode dne přijetí či poskytnutí služby. Nejpozději do 15 dnů od tohoto momentu je třeba podat na FÚ přihlášku k registraci identifikované osoby.

Jak funguje neplátce DPH?

 • DPH vůbec neřešíte,
 • DPH platíte v celkové sumě a nikdo vám ho nevrací,
 • Nakupujete s DPH,
 • Na vašich fakturách se neobjeví ani zmínka o DPH (kromě věty "nejsem plátce DPH") a v hlavičce bude uvedeno "Faktura",
 • Neplátce si vede pouze daňovou evidenci.

A na závěr,kdo se nevyhne vedení účetnictví (§ 1, odst. 2 zákona o účetnictví)?

 

 • Právnické osoby se sídlem na území České republiky - všechny tuzemské právnické osoby mají ze zákona povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku,
 • Zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
 • Fyzické osoby-podnikatelé, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku a výše jejich příjmů či výnosů (snížené o DPH) dosáhne nebo přesáhne za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 miliónů korun nebo když provozují živnost průmyslovým způsobem dle § 7 živnostenského zákona,
 • Fyzické osoby-podnikatelé, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, které nejsou součástí obratu, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů korun, a to od prvního dne kalendářního roku – pokud je stanovený limit za bezprostředně uplynulý kalendářní rok splněn, má tato fyzická osoba povinnost od prvního ledna následujícího roku vést účetnictví.

Autorem článku je

Jan Matějíček Jan Matějíček Advokát
www.akvpraze.cz

Patronem tématu je

Miroslav Uďan Zakladatel Shoptet.cz
www.shoptet.cz

To chci sdílet:

 
 

Založte si zcela ZDARMA na zkoušku testovací e-shop v naší službě Shoptet.cz

 

Diskuze

 • Lukáš napsal:
  21.4.2016 20:47
  Zdravím. Děkuji za perfektní stránky. Máte menší chybku v pravopisu, na kterou bych rád upozornil pouze ze slušnosti .) viz https://ctrlv.cz/42GR Odpovědět

  • Katka SHOPTET.cz napsal:
   22.4.2016 08:22
   Dobrý den, Lukáši, děkuji za upozornění, opraveno :) Mějte krásný den. Odpovědět

 • David napsal:
  27.11.2014 20:10
  Dobrý den, U tohoto bodu:Pro koho je registrace k DPH povinná?: Přijmete služby od zahraniční osoby registrované k DPH jinde než v ČR, která nemá v ČR provozovnu, případně od osoby, která nemá v EU sídlo, místo podnikání, provozovnu, místo pobytu ani místo, kde se obvykle zdržuje, i když není registrována k DPH, Je tím myšlena pouze služba jako taková nebo i nákup zboží a nasledné prodání zboží zde na území ČR formou eshopu??? Odpovědět

  • Kateřina Pokorná napsal:
   28.11.2014 11:24
   Dobrý den, s účinností od 1.1.2013 zákon o DPH rozšířil množinu tzv. identifikovaných osob, jež dopadá i na Vámi zmíněný případ. Identifikovanou osobou se stává neplátce DPH při realizaci určitých transakcí (přeshraničních), přičemž smyslem je odvést z přeshraniční transakce DPH. Jednou z takových transakcí je i právě pořízení zboží z EU za určitých podmínek. Identifikovanou osobou se tak stane osoba povinná k dani, pokud pořídí zboží (nejedná se o nový dopravní prostředek a o zboží, které je předmětem spotřební daně) z jiného členského státu, jehož hodnota v příslušném i bezprostředně předcházejícím kalendářním roce překročí částku 326 000 Kč. Identifikovanou osobou se stane ode dne pořízení zboží, kterým se stanovený limit překročí. Do tohoto limitu se zahrnuje pouze pořízení zboží, které je předmětem daně (viz § 2 odst. 2 písm. b) zákona o DPH), nezahrnuje se pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně a pořízení nových dopravních prostředků (na tyto se uvedený limit nevztahuje, platí povinnost registrovat se při jejich prvním pořízení). Pro úplnost doplňuji, že do konce roku 2012 se osoby povinné k dani, které nebyly plátci, musely za těchto okolností registrovat jako plátci daně. Pokud jste tedy pořídil zboží z EU a překročil limit 326 000,- Kč (viz. výše), máte povinnost do 15 dnů ode dne, kdy jste uvedený limit překročil, podat přihlášku k registraci ve smylu ustanovení § 97 zákona o DPH jako identifikovaná osoba. Z předmětných nákupů z EU pak odvedete daň na základě podaného daňového přiznání k DPH. Pro tuzemská plnění se budete chovat stále jako neplátce. Přeji Vám hezký den. S pozdravem Kateřina Pokorná Odpovědět

   • Martin Šulc napsal:
    19.2.2015 23:54
    Dobrý den, a jak je to při nákupu zboží mimo EU a jeho prodeji zde v ČR? Jde mi o 2 věci - budu muset nakoupené zboží zde v ČR danit? A když ho budu nakupovat mimo EU, dá se získat zpět "cizí" DPH, které prodejce při vytvoření faktury automaticky účtuje? Odpovědět

    • Zuzka SHOPTET.cz napsal:
     23.2.2015 17:24
     Dobrý den, Lukáši, tento dotaz prosím směřujte na daňovou poradnu, kterou naše společnost Shoptet.cz nejsme. Odpovědět

 • Lukáš napsal:
  9.11.2013 20:13
  Celý tento projekt se mi velice líbí, tak to prosím neberte jako kritiku, ale máte tu menší chybičku. Od nějaké roku se již nevystavuje živnostenský list, ale po založení živnosti dostanete pouze výpis ze živnostenského rejstříku. Také nemusíte dokládat výpis z rejstříku trestů ani potvrzení o bezdlužnosti. Asi to mají propojené, protože po mě to nechtěli. A protože už není živnostenský list a je pouze výpis, můžete se rozhodnout, že chcete začít podnikat ještě ten den, kdy to vyřizujete. Nemusíte na nic čekat. Samozřejmě mluvím o živnosti volné. Jinak děkuji za tenhle projekt, jsou tu užitečné informace i pro zkušenější. Odpovědět

 

Přidat komentář

 
Vaše jméno *
Nevyplňujte toto pole:
Email *
Zpráva *

Loader

 
Průvodce úspěšného eshopaře
 

Je škoda nechat si tyto informace pro sebe...
Dejte o nás vědět svým známým